Navigation: Main Content Sections

Yiddish

Why study Yiddish?

Yiddish picture

A sample of (Romanized) Yiddish writing from Barry Goldstein’s translation of The Hobbit: “In a lokh in der erd hot gevoynt a hobit. Nit keyn bridke, koytike, nase lokh, ongefilt mit di ekn fun verem un a dripendikn reyekh, oykh nit keyn trukene, hoyle, zamdike lokh mit gornisht vu zikh avektsuzetsn tsi vos tsu esn: zi iz geven a hobit-lokh, un dos heyst bakvemlekhkeyt.”